Kodukord

  


  Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuste seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik

Lapse lasteaeda toomine ja kojuviimine

• Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7.00-19.00 Sisenedes pühkige jalad ning ütelge kõigile TERE!
• Tooge laps lasteaeda õigeaegselt, et ta saaks rahulikult kohaneda ja osaleda kõigis päevakavas ettenähtud tegevustes.
• Tegevuste üldine algusaeg lasteaias on 9.00
• Lapse toomine õppetegevuste ajal pole soovitav– see häirib laste keskendumist ning juhib tähelepanu õppetöölt kõrvale. Erandolukordadest palun teavitada õpetajaid ette.
• Kaasaantud asjade (k.a. mänguasjad, sendid, võtmed, jms.) eest lasteaed ei vastuta! 
• Kohanemisperioodil peaksid olema lapse esimesed päevad rühmas lühikesed, lapse päeva ja vanemate lapsest eemaloleku aega võiks pikendada vähehaaval.
• Teatage meile, kui laps on haigestunud või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. Teateid saab edastada rühmade telefonidel (vt. kontakt) Juhul kui teadet ei edastata, arvestatakse esimene puudumispäev maksustatavate toidupäevade hulka.
• Lapsevanem annab hommikul oma lapse isiklikult rühmaõpetajale üle. Peale seda, kui lapsevanem on lapse rühmast või jalutuskäigust ära võtnud,  veendub lapsevanem enne lahkumist, et  õpetaja on  teda märganud (ütleb õpetajale "Head aega") ja lahkub lapsega lasteaia territooriumilt.
• Teatage meile, kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine peale ema või isa. Võõrale  isikule last üle ei anta.
• Nutuse lapse võib julgesti jätta rühma õpetaja hoole alla. Reeglina kestab nutt niikaua, kui lapsevanem on lasteaiast lahkunud. Rahustuseks võib alati lasteaeda helistada…Lapse turvalisuse tagamiseks. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
•Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tulnud, ootab rühma töötaja lapsevanemat veel pooltundi aega peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politsei lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
•Rangelt on keelatud eelkooliealisel lapsel tulla lasteaeda ja lahkuda lasteaiast üksi.
•Lapse lasteaeda toomisel peab lapsevanem, lähtuvalt oma lapse ja rühma laste huvidest, arvestama rühma tegevus- ja päevakavaga (hommikusöök, tegevuste algused ja lõpud, lõunauinak jne.)
•Kui laps sööb hommikusööki lasteaias, siis toob teda lapsevanem lasteaeda 15 min enne hommikusööki. Hilinemise puhul teatab lapsevanem rühma õpetajale

 Õppe- ja kasvatustöö korraldus

•  Õppe- ja kasvatustegevus toimub igal päeval, mil lasteaed on laste vastuvõtuks avatud.
• Tegevused toimuvad üldjuhul iga rühma tegevuskava alusel. Mõjuvatel põhjustel (ning kokkuleppel direktoriga) on rühmal õigus seda muuta.
• Meie õppekava on koostatud nii, et selle läbides on laps valmis minema kooli. Eraldi eelkooli järele pole üldiselt vajadust. Koolivalmiduse tagamiseks on vajalik korralik kohalkäimine.
• Laste kõige tähtsamaks tegevuseks loetakse mängu ning õppimist, õpetamist ja suunamist selle kaudu. Seetõttu soovitame ka vanematel leida mõned minutid õhtul vaatamaks lapse töid, mängu, ehitisi jm.
• Tegevused, mis ette nähtud, ei pea alati toimuma rühmaruumis. Joonistustunni võib läbi viia mererannas, meisterdamise pargis, voolimise liivaga õues jne. Seetõttu on rangelt soovitatav olla kohal õigeaegselt (9.00).
• Kui vanem toob lapse lasteaeda hiljem, jätab lapse koju puhkama või on laps jäänud  haigeks – palume alati teatada rühma õpetajale.
• Lasteaias on igal nädalal oma rühma teema. Ülevaate jooksval nädalal tehtavast tööst ja üritustest saate rühma stendidelt.  

Söömine
• Laste toitlustamine toimub kolm korda päevas päevakava järgi.
• Lasteaias on hilisem toidukord kell 16.00 õhtuoode. Õhtusööki pakub lapsele kodu.
• Sõimerühma tulles on laps harjutanud iseseisvat lusikaga söömist ning tassist joomist.  
• Teavitage õpetajat, kui Teie laps on mõningate toiduainete suhtes allergiline.

Riietus
•  Toariietus peaks olema lapse jaoks mugav ja selgapanemisel ja äravõtmisel võimalikult lihtsalt käsitletav.
• Kui sõimerühma laps kasutab mähkmeid, pange neid piisavas koguses lapse kappi.
• Tooge laps lasteaeda puhaste ja tervete riietega (k.a. jope ja saabaste lukud) ning korrastatud välimusega.
• Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, soovitame need varustada lapse nimega.
• Toas on vajalikud heledapõhjalised vahetusjalanõud, mis oleksid lapsele parajad ja kergesti jalga pandavad.
• Lapse riietekapis peavad olema: kamm, võimlemis- ja õueriided, vahetus (alus-) pesu, sokid, taskurätipakk (õueminekuks).
• Külmal aastaajal palun arvestada (eriti autodega tulijad!), et laps vajab õuesolekuks kindaid, mütsi ja salli. 
• Õues mängimiseks on parim riietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme.
• Kui on erilisi soove lapse riietumisel, lisage vastav info lapse riietekapi siseuksele. Nii on õpetajal lihtsam Teie nõudmistega arvestada. Ärge süüdistage valede riietusesemete selgapanemisel last – tema soovib õue panna alati parimad riided, mis kapis leida!
• Vaadake õhtul üle oma lapse kapp ja kapiesine – riietest pudeneb tavaliselt liiva. Austa lapsi ja teisi vanemaid sellega, et pühid ära tekkinud prahi!

Magamine ja puhketund

• Laste puhkeaeg on kella 13.00-15.00-ni.
• Kui laps ei soovi magada, võib ta sel ajal pikutada või pehme mänguasjaga mängida. Päevast und vajavaid lapsi segada ei tohi!
• Reeglina ei äratata lapsi uneajal. Vajadusest lõunal laps lasteaiast ära viia, teavitab lapsevanem hommikul või enne puhkeaja algust telefoni teel otse oma rühma õpetajale.
• Puhketunnil võivad lapsed kuulata ka muinasjutte või vaikset muusikat CD-plaadilt.
• Rühmaruumis viibib puhkeajal laste juures alati vähemalt üks täiskasvanu.
• Kui lastel on esinenud une ajal voodimärgamist, teavitage sellest rühma õpetajat. On üsna normaalne, et seda juhtub aeg-ajalt, kui laps tuleb alles esmakordselt lasteaeda. 

Haigestumine ja puudumine

• Haigeid lapsi lasteaeda vastu ei võeta! Haiguseks loetakse ka tugevat nohu ja köha. Hoia teiste laste tervist!
• Ohutuse tagamiseks pole lubatud ravimeid (tabletid, köha- ja nohurohud) lasteaeda kaasa anda. Laps ravitakse terveks kodus. Erandjuhtumid kinnitatakse lasteaia direktori loal.
• Nakkushaiguste (gripp, tuulerõuged, punetised jms.) korral informeeritakse koheselt lasteaeda.
• Peale pikaajalist puudumist informeerige oma rühmaõpetajat peatsest lasteaeda tulekust, nii olete teadlik ka üritustest lähiajal, tehtud töödest, haigusekarantiinist vms.
• Puudumise korral kodustel põhjustel informeeritakse lasteaeda (samuti kella 9.00-ks) 
• Lasteaias avastatud haigestumise korral teavitatakse koheselt lapsevanemaid.
• Teavitage õpetajat alati ka haiguse kahtluse või halvasti möödunud öö (nutuhood, oksendamine vms.) korral.Kui laps jääb haigeks või lapsevanem planeerib last lasteaeda mitte tuua, on ta kohustatud sellest teavitama eelmisel päeval kuni kella 12.00-ni  lasteaia juhtkonna telefonidel 6485996, 56612637
• Lapse vastuvõtmisel lasteaeda täidab lapsevanem lapse tervislikku seisundi küsimustiku. informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust
• Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanematega. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastunud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
•Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamine, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arst määratud annuses üksnes vanema vastutusel  direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

Ohutus

• Lasteaed hoiatab ette, et mõned riiete osad ja esemed võivad olla lapsele ohtlikud. Ei soovitata jalatseid libiseva tallaga ja nõrga kinnisega, susside taolisi jalatseid, ilma nööpidega kinniseta kapuutsidega jopesid, üle jope kinni siduvaid salle Laste turvalisuse  tagamiseks on lasteaias on keelatud lapsel kasutada isiklikke jalgrattaid ja rulluiske, see võib olla ohtlik teistele lastele., kaela- ja teisi ehteid)
•Igal lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid ( kamm, taskurätt, vahetuspesu).


 Koostöö lastevanematega
• Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel soodustab lapse arengut.
•  Ärge kartke pöörduda lasteaia õpetajate, juhtkonna või rühmast valitud hoolekogu esindaja poole abi ja nõu saamiseks.
• Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest  on info rühmastendil. Ärge unustage kiita lapse kunstitööd, sest laps on seda hoole ja armastusega teinud!
• Nii meil, pedagoogidel, kui ka Teil, lapsevanematel on ühine eesmärk – arendada ja kasvatada iga last vastavalt tema individuaalsetele võimetele. See on võimalik vaid meie koostöö tulemusena.
• Osalege aktiivselt ka lapse rühma koosolekutel – neid korraldatakse Teie informeerimiseks.
• Lastevanemate soovil korraldatakse infoõhtuid, kuhu kutsutakse oma eriala spetsialistid. Andke oma soovidest ja ettepanekutest teada õpetajale või juhatajale.
• Hilinemine saalis toimuvatele rühmaüritustele häirib nii esinejaid kui publikut. Püüdke olla täpsed!
• Lapse huvides (sageli muutub käitumine ja tuju) peaks ka õpetaja teadma suurematest muutustest ja erakordsetest sündmustest perekonnas (õe või venna sündimine, vanemate lahutus vms.).
• Ära luba endaga koos siseneda inimesel, keda sa ei tunne. Teavita lasteaia personali!
Sünnipäevad ja üritused
• Sünnipäevi tähistatakse rühmas erinevalt. Tavaliselt toob sünnipäevalaps mängukaaslastele torti, küpsiseid või komme. Üheskoos lauldakse ja mängitakse. Küsimuste tekkimisel saate alati nõu küsida rühma õpetajalt. 
• Ürituste toimumise kohta saate informatsiooni meie kodulehelt ja rühma stendidelt.

 Sünnipäevad ja üritused
•  Sünnipäevad tähistatakse rühmades erinevalt.Tavaliselt toob sünnipäevalaps mängukaaslastele küpsiseid, puuvilju , mahla (kreemiga tooteid ei ole lubatud).Üheskoos lauldakse ja mängitakse.
• Küsimute korral saate alati nõu küsida rühma õpetajalt või lasteaia tervisehoiutöötajalt.

Muu

. Lasteaia territooriumil on rangelt keelatud suitsetamine.. Laste turvalisuse eesmärgiks on keelatud isiklike sõidukite sissesõit lasteaia territooriumile. Sissesõit on lubatud ainult lasteaia töötajatele.
. Lasteaia väravate blokeerimine ja autode parkimine värava ette on keelatud. Asutus peab tagama vaba lasteaeda teenindavate ja Päästeameti autode territooriumile ligipääsu.
. Lapse lasteaiast väljaarvamiseks on vaja kirjutada avaldus direktori nimele, kus on täpsustatud lapse lahkumie kuupäev
Direktor võib arvata lapse nimekirjast välja järgmistel juhtudel (22. aprilli 2015 määrus nr 18 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord”):
1) Kui lapsevanemal on maksevõlgnevus
• Kui lapsevanem ei ole tasunud 1 kuu jooksul, määrab direktor võla maksetähtaja
• Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud arvab direktor käskkirjaga lapse lasteaiast välja ja tema andmed kustutakse 3 päeva jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast
• Muudatused ja täiendamised kodukorra reeglitesse viiakse sisse lapsevanemate, hoolekogu liikmete ja administratsiooni ettepanekul. Muudatused kooskõlastatakse hoolekogu koosolekul.

 Kinnitatud hoolekogu poolt 06.09.2016 .