Õppetöö

Tallinna Päevalille Lasteaias õppe-ja kasvatustegevuse üldeesmärk on toetada laste igakülgset tervislikku arengut keskkonnas, mis soodustab laste kasvamist terveteks,elujaatavateks, loovateks ja otsustusvõimeliseks inimesteks.

Õppetöö korraldus

Rühmade õppe-ja kasvatustegevuse korraldus on vastavuses kolieelse lasteasutuse riilkiku õppekava ja Tallinna Päevalille Lasteaia õppekavaga, arvestades üldtunnustatud pedagoogilisi printsiipe ning konkreetse rühma laste vanust/vanuseid , arengut ja eripära.
Õppe- ja kasvatustegevuse periood on 1. september-31.august. Aktiivne õppeperiood toimub 1.septembrist - 31.maini. Suveperioodil korraldatakse lasteaias õue-ja avastusõppe ja viiakse läbi mänge laste vabal valikul. Ollakse rohkem õues.
Rühmade tegevuskava on koostatud rühmaõpetajate poolt õppeaastaks kuude lõikes. Tegevuskavade koostamsel lähtutakse lasteaia õppekavast, lapse vanusest ning õppe - kasvatustööle püstitatud eesmärkidest konkreetses rühmas. Rühmade nöädalakavad planeeritakse integreeruvalt, lapsest lähtuvalt

Õppe - kasvatustegevuse sisu koosneb kuuest põhivaldkonnast:
  • Mina ja keskkond
  • Keel ja kõne
  • Matemaatika
  • Kunst
  • Muusika
  • Liikumine

Lisavaldkonnad

  • Tervisekasvatus
  • Väärtuskasvatus

 

  •  


  •