Kodukord

Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuste seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

  Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

 Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik

Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine

• Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7.00-19.00 Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Soovitatavalt on laps rühmas hommikul kell 9.00 ennem organiseeritud tegevuste algust ning järele tullakse lapsele hiljemalt 15 minutit enne valverühma/lasteasutuse sulgemist.
 • Tooge laps lasteaeda õigeaegselt, et ta saaks rahulikult kohaneda ja osaleda kõigis päevakavas ettenähtud tegevustes.
• Tegevuste üldine algusaeg lasteaias on 9.00
• Lapse toomine õppetegevuste ajal pole soovitav– see häirib laste keskendumist ning juhib tähelepanu õppetöölt kõrvale. Erandolukordadest  teavitab lapsevanem õpetajaid ette.
• Kaasaantud asjade (k.a. mänguasjad, sendid, võtmed, jms.) eest lasteaed ei vastuta!
• Kohanemisperioodil peaksid olema lapse esimesed päevad rühmas lühikesed, lapse päeva ja vanemate lapsest eemaloleku aega võiks pikendada vähehaaval.
• lasteavanem teatab , kui laps on haigestunud või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda. Teateid saab edastada rühmade telefonidel (vt. kontakt) 
• Lapsevanem annab hommikul oma lapse isiklikult rühmaõpetajale üle. Peale seda, kui lapsevanem on lapse rühmast või jalutuskäigust ära võtnud,  veendub lapsevanem enne lahkumist, et  õpetaja on  teda märganud (ütleb õpetajale "Head aega") ja lahkub lapsega lasteaia territooriumilt.
• lapsevanem te
atab, kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine peale ema või isa. Võõrale  isikule last üle ei anta.
• Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
•Kui lapsele ei ole lasteia lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerib rühma töötaja võimalusel telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit.Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
•Rangelt on keelatud eelkooliealisel lapsel tulla lasteaeda ja lahkuda lasteaiast üksi.
•Lapse lasteaeda toomisel peab lapsevanem, lähtuvalt oma lapse ja rühma laste huvidest, arvestama rühma tegevus- ja päevakavaga (hommikusöök, tegevuste algused ja lõpud, lõunauinak jne.)
•Kui laps sööb hommikusööki lasteaias, siis toob teda lapsevanem lasteaeda 15 min enne hommikusööki. Hilinemise puhul teatab lapsevanem rühma õpetajale

  Lapse tervis, heaolu ja arengu toetamine

•  Vanem on kohustatud informeerima lasteaiadirektorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakav, kasvukeskkonda ning õppe-ja kasvatustegevuse korraldust.
• Lasteaeda ei lubata last, kui rühma töötaja hinnangul võib lapse terviseseisund kahjustada lapse enda või teiste tervist.
• Lapse nakkushaigusesse haigestumist on vanem kohustatud õpetajat teavitama esimesel võimalusel.
•  Toariietus on lapse jaoks mugav ja selgapanemisel ja äravõtmisel võimalikult lihtsalt käsitletav.
• Lapsel on ruumis heledapõhjalisel, libisemiskindla vahetusjalanõud, mis oleksid lapsele parajad ja kergesti jalga pandavad.
• Lapse riietekapis peavad olema: kamm, võimlemis- ja õueriided, vahetus (alus-) pesu, sokid, taskurätipakk (õueminekuks).
• Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.
  Lastaias ei ole lubatud jalgratta ja tõukeratta sõitmist. lasteaias ei hoiustata vankreid ja turvatoole.
• Õues mängimiseks on parim riietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme.
• Lapsel ei tohi olla riietel pikki nööre, salle ja ohtlike detaile
Magamine ja puhke tund
• Laste puhkeaeg on kella 13.00-15.00-ni.
• Kui laps ei soovi magada, võib ta sel ajal pikutada või pehme mänguasjaga mängida. Päevast und vajavaid lapsi segada ei tohi!
• Reeglina ei äratata lapsi uneajal. Vajadusest lõunal laps lasteaiast ära viia, teavitab lapsevanem hommikul või enne puhkeaja algust telefoni teel otse oma rühma õpetajale.
• Puhketunnil võivad lapsed kuulata ka muinasjutte või vaikset muusikat.
• Rühmaruumis viibib puhkeajal laste juures alati vähemalt üks täiskasvanu

Haigestumine ja puudumine

• Nakkushaiguste (gripp, tuulerõuged, punetised jms.) korral informeeritakse koheselt lasteaeda.
• Peale pikaajalist puudumist informeerige oma rühmaõpetajat peatsest lasteaeda tulekust, nii olete teadlik ka üritustest lähiajal, tehtud töödest, haigusekarantiinist vms.
• Lapse vastuvõtmisel lasteaeda täidab lapsevanem lapse tervislikku seisundi küsimustiku. informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust
• Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanematega. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastunud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
•Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamine, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arst määratud annuses üksnes vanema vastutusel  direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

Turvalisuse tagamine 


• Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning  
   kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi. Lasteasutuse töötajad tegutsevad alati lapse parimaid huvisid arvestades.
• Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib territooriumilt lahkuda koos töötajaga lasteaia direktori loal, esitades
   õppekäigu/väljasõidu registreerimise lehe või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga. 
• Laste lahkumine lasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuseruumidesse on keelatud.
• Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
• Vanemad, lasteaiatöötajad ja lapsed sulgevad enda järel värava, et tagada laste turvalisus. Õues viibimise ajaks mõlemad väravad lasteaia territooriumile (päeval), on
   suletud.
• Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, liiklemine on lubatud üksnes direktori loal.
• Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise
   või purunemise eest
• Lapsed, vanemad ja töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama   töötajat või direktorit olukordadest, mis võivad ohustada laste ning töötajate vaimset ja füüsilist
   turvalisust.
• Laste ja töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia juhtkonna poolt vastavalt
  hädaolukorra lahendamise plaanile.
• Lasteaias on kiusamise ennetamise võtmeisikuks õpetaja, kes on iseenda, laste, vaemate ja kolleegide omavaheliste sõbralike ja toetavate suhete looja. Probleemidest
   ja murettekitavatest  juhtumitest teavitab vanem rühma õpetajat ja/või direktorit

 Kui laste õues oleku ajal on ühel rühma töötajal põhjendatud vajadus minna osade  
 
  lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse   
 
   õuealal.
•Lastelt ja vanematelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel seal hulgas selle 
    kasutamisel ja edastamisel järgitakse isikuandmete kaitse seadust
    
    Toitlustamine

 
•Laste toitlustamine toimub kolm korda päevas – kell 8.45,kell 12.00 (12.15 aias) ja 15.45.
• Lapse puudumistest teavitatakse lasteaeda – rühma õpetajate või tervisehoiutöötajat telefoni  teel hiljemalt kella 9.00-ks. Järgmisel päeval tulekust lasteaeda. palume teatada eelneval päeval kelle 13.00.
•Lasteaias on hilisem toidukord kell 15.45 õhtuoode (mitteõhtusöök!). Õhtusööki pakub lapsele kodu.
•Sünnipäevi tähistatakse rühmas erinevalt. Tavaliselt toob sünnipäevalaps  küpsiseid või komme, kui rühma lapsevanemad on nõus. Üheskoos lauldakse ja mängitakse. Küsimuste tekkimisel saate alati nõu küsida rühmaõpetajalt.

 Koostöö lapsevanemaga

 
•Lasteaeda sisenedes pühkige jalgu, võtke jalast välisjalatsid!

• Ärge kartke pöörduda lasteaia õpetajate või juhtkonnapoole abi ja nõu saamiseks.
 • Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetestprobleemidest on info rühmastendil, kodulehel.
 • Leidke aega heita pilk ka jooksvale infole teadete tahvlil. Lastega toimub palju üritusi ja väljasõite, mõni neist selgub “viimasel minutil”.
• Osalege aktiivselt ka lapse rühma koosolekutel – neid korraldatakse Teie informeerimiseks.
 •Lastevanemate soovil korraldatakse infoõhtuid, kuhu kutsutakse oma eriala spetsialistid. Andke oma soovidest ja ettepanekutest teada õpetajale või direktorile.
•Lapse huvides (sageli muutub käitumine ja tuju) peaks ka õpetaja teadma suurematest muutustest ja erakordsetestsündmustest perekonnas (õe või venna sündimine, vanemate lahutus vms).
 •Lasteasutuses ei ole võimalik hoiustada jalgrattaid, tõukerattaid, kelke, lapsevankreid ja turvatoole. (Vabariigi Valitsuse määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelselasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele,sisekliimale ja korrashoiule“ § 4 lg 6).
•Lapsevanem on kohustatud tasuma lasteaiamaksu arvel näidatud kuupäevaks.
 •Vanem tasub lasteaiateenuse osutamise eest(osalustasu, toitlustustasu) tähtaegselt ja igakuiselt, vastavalt vanema e-posti edastatud arvele.
•Lasteaial on õigus arvata laps lasteaiast välja, kui vanem ei ole tasunud lasteaiateenuse eest ühe kuu jooksul maksetähtajast arvates. Sellisel juhul teavitab lasteaiadirektor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendavatähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvatakse laps lasteaiast välja.
•Lapse lasteaiast väljaarvamiseks vanema taotlusel esitab vanem lasteaia direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse planeeritavat lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.


 Tugiisik lasteaias 

•Lapsevanem teavitab eelnevalt lasteaia juhtkonda ja rühma meeskonda tema lapsele  määratud tugiisiku olemasolust, kes tutvustab ennast rühma liikmetele ja juhtkonnale. 
•Lapsevanem või rühma õpetaja teavitab rühma või teisi lapsevanemaid tugiisikust. 
•Tugiisik ei avalikusta laste ja vanemate kohta saadud või kuuldud infot, täidab lasteaia kodukorda, peab kinni rühma päevakavast ja osaleb lapsega seotud õppe- ja kasvatustegevustes. 
     Kinnitatud  10.01.2019 .