Lastevanematele

 

Kohatatasu Tallinna lasteaedades
Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
 Sobitusrühmad
Koolivalmidus
Esimesse klassi
Koolimääruse infoleht 
Lasteaiakoha taotlemine
Põhikooli ja gümnaasiumi seadus

Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine
Koha taotlemine toimub ka www.eesti .ee kaudu. SIIT


   Võttes aluseks Tallinna Linnavolikogu väljavõtte  määrusest 15.12.2011 nr.41

§ 1 lg (1) Vanema osa määraks ühes kuus ühe lapse kohta on summa, mis moodustab 10,6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

Alates 01.01.2019 on lastevanemate poolt kaetava osa (kohatasu)  ühes kalendrikuus 65,88€ 
Tallina Haridusameti juhataja käskkiri
SIIT
  
1. jaanuarist 2016 jõustus Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“
Peamised muutused uues määruses on § 4, Vanema osast vabastamine. Uue määruse kohaselt:
lg 3 -  Direktoril on õigus käimasoleva õppeaasta lõpuni kuni 80% ulatuses vabastada vanema osa maksmisest vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Direktor kooskõlastab vanema osast vabastamise ja selle kestuse hoolekoguga ning kinnitab käskkirjaga.
Lg 4 - Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Vanem esitab direktorile sellekohase avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid. Vanema osast vabastamise kinnitab direktor käskkirjaga.


   Toidupäeva maksumus meie lasteaias on :

Laps kuni kolm aastat              - 1 euro ja 80 senti
Laps alates 3.eluaastast           - 2euro ja 00 senti Arvetest:

  • Arve esitatakse järgneva kuu alguses eelneva kuu eest
  • Lapsevanem saab arve e-posti aadressile , e- arve puudumisel saab paberarve kätte rühmaõpetajalt
  • Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks
  • Tasumisele kuuluvat summat omavoliliselt muuta ei tohi!
  • Soovitame sõlmida arve tasumiseks otsekorralduslepingu
  • Küsimuste korral pöörduge dirktori poole